شماره انگشتان و نت ها در گام های ماژور پیانو

0
7
گام های دو ماژور ، ر ماژور ، می ماژور و فا ماژور همراه با نت ها و انگشت گذاری دست های چپ و راست در پیانو
گام های سل ماژور ، لا ماژور ، سی ماژور و دو دیز ماژور همراه با نت ها و انگشت گذاری دست های چپ و راست در پیانو
گام های ر دیز ماژور ،فا دیز ماژور ، سل دیز ماژور و لا دیز ماژور همراه با نت ها و انگشت گذاری دست های چپ و راست در پیانو

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید